Vektgebyr

Et transportforetak ble i Søre Sunnmøre frifunnet fra å betale et vektgebyr på kr 160 000,-

Målingen var gjennomført med mobile vekter.

Sjåføren hadde kjørt med et lass med jord som skulle til et deponi for fyllmasse. For å komme til deponiet, var man tvunget til å kjøre på en vei der høyeste lovlig akseltrykk var 6 tonn. Under saksforberedelsen hadde kommunen oppskrevet veien til 10 tonn akseltrykk, uten at det var gjort noe med veiens beskaffenhet.


Statens vegvesen ville ikke endre sitt standpunkt under klagebehandlingen, og saken ble sendt til tingretten for avgjørelse. I saken ble det fra Vectio DA sin advokat anført at det var mangler ved målingen, og at siden kontrollørene fra SVV ikke hadde fulgt instruksen, så måtte retten se helt bort fra målingen. Sorenskriveren i Søre Sunnmøre var enig med foretaket og advokaten, og underkjente målingen. Bedriften ble helt frifunnet for plikten til å betale overlastgebyr, og Statens vegvesen ble dømt til å betale alle saksomkostningene.