Bombrikke

Bombrikke- frifinnelse fra lagmannsretten.

Det følger av forskrift om bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3500 kg at det skal være montert en bombrikke i alle kjøretøy som faller inn under forskriften, typisk lastebiler. En sjåfør hos et medlem av Norges Lastebileier-Forbunds ble stanset av Statens vegvesen og hadde en bil av den nevnte typen. Bilen hadde bombrikke, og det kunne dokumenteres at den var lesbar. Brikken var knyttet til en gyldig avtale og den hadde riktig takstgruppe. I tillegg var bilen kontrollert på samme sted ca én måned tidligere uten anmerkninger.

Alt så lovende ut for et vellykket utfall av kontrollen sett fra sjåførens side, ettersom samtlige vilkår i forskriften tilsynelatende var oppfylt.  Kontrolløren mente likevel at det var grunnlag for å utestede et gebyr på kr. 8 000,-. Årsaken var at brikken på kontrolltidspunktet ikke var festet til frontruten med den festeanordningen som følger med brikken ved anskaffelse. Brikken var i stedet klemt fast i overgangen mellom dashbordet og frontruten som en midlertidig ordning etter et frontruteskifte, og før ny ordinær festeordning var anskaffet.


Eieren av bilen ville ikke godta gebyret og henvendte seg til oss som sendte en klage over gebyrvedtaket. I klagen ble det argumentert for at det ikke var grunnlag for å ilegge gebyr ettersom samtlige krav i forskriften var oppfylt, med unntak av at brikken ikke var «pent» nok montert.

Statens vegvesen avviste klagen og viste til at etter deres oppfatning var manglende montrering av brikken å likestille med «unnlatt bruk» etter forskriften, selv om det, som nevnt, beviselig var slik at bilens bompasseringen ble registrert korrekt.

Saken ble så sendt til tingretten for behandling der. Tingretten så på saken og var enig med Statens vegvesen i at dette var å anse som «unnlatt bruk» og at gebyret var rettmessig ilagt.

Bileier ville ikke godta dette og saken ble anket til lagmannsretten.

Det viste seg at lagmannsretten hadde et annet syn enn statens vegvesen og tingretten.

I lagmannsretten ble det vist til at grunnlaget for å kunne ilegge overtredelsesgebyr i dette tilfellet var «unnlatt bruk» av bombrikke. Lagmannsretten mente at eventuell feilmonteringen av brikken, slik det var snakk om i denne saken, var så langt fra hva man naturlig kunne oppfatte som «unnlatt bruk» at det måtte komme klarere frem av bestemmelsen dersom det var ment å medføre ileggelse av gebyr. Etter dette ble gebyret opphevet.