Reklamasjon og foreldelse

I jussens verden er det sjeldent lurt å være taus – er du stille og passiv kan du heller ikke regne med noen endringer.

I Norge har vi et overordnet prinsipp om at både kjøper og selger skal opptre lojalt overfor hverandre. Dette prinsippet kommer bla. til uttrykk i reklamasjonsreglene – ett sett med regler som har vært til besvær for mange.


Kontraktsbrudd skjer daglig; varen uteblir eller det som blir levert er mangelfullt. Ved manglende oppfyllelse av en kontrakt har man rettigheter som skal sikre riktig oppfyllelse. Men man har også en plikt til å melde ifra til selgeren om dette.

Reklamasjonssaker kan utløse et betydelig økonomisk ansvar på selgers hånd, og det er da illojalt å vente for lenge med å melde ifra om dette. Man finner derfor i alle kontraktslovene bestemmelser med meldefrister. Manglende reklamasjon fører til at ditt krav går tapt. Derfor er det viktig å være kjent med reklamasjonsreglene.

Ordet «reklamasjon» stammer fra det latinske ordet reklamere, som betyr å rope høyt. Dette er betegnende for hva reklamasjonsplikten innebærer; reglene går i korte trekk ut på at den som er misfornøyd med det han har fått, plikter å varsle den annen part i klartekst om dette.

Reklamasjonsplikten gjelder generelt i alle kontraktsforhold. Dette er altså et generelt prinsipp som man må forholde seg til med mindre man har avtalt at det ikke skal gjelde reklamasjonsfrister.

Reklamasjonsplikten kommer til uttrykk for eksempel i kjøpslovens § 32: Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.

Leser man bestemmelsen litt nøye ser man at kjøperen har en frist. Denne fristen har et utgangspunkt, en lengde og et krav til innhold.

Reklamasjonsfristens utgangspunkt

Reklamasjonsfristen tar til å løpe fra det tidspunktet man oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Hva som ligger i dette, må vurderes konkret i det enkelte tilfellet.

Har man nylig pusset opp badet, vil fristen ta til å løpe fra det tidspunktet man oppdager lekkasjen og ikke senere når man faktisk får konstatert at lekkasjen skyldes feil utførelse av håndverkeren. Reklamasjonsfristen kan altså ta til å løpe fra det tidspunktet man oppdager noe som klart indikerer at arbeidet er mangelfullt utført.

Hva du burde ha oppdaget må også ses i sammenheng med at kjøper i noen tilfeller har en plikt til å undersøke tingen så snart han har rimelig mulighet til å gjøre det. Reklamasjonsfristen kan altså ta til å løpe fra et enda tidligere tidspunkt enn når man ser mangelen, så fremt man måtte oppdaget dette i forbindelse med en grundigere undersøkelse man plikter å foreta etter kjøpet.

Reklamasjonsfristen lengde

 Når du først har oppdaget en mangel har du to frister å forholde deg til.

Reklamasjonen må for det første skje innen rimelig tid. Hva som ligger i dette er i utgangspunktet uklart, men tanken er at det skal avgjøres konkret i den enkelte sak om reklamasjonen er rettidig.

I praksis fra domstolene kan vi imidlertid utlede at det ikke bør gå lengre enn 2 måneder fra man oppdager mangelen til reklamasjonen finner sted. Høyesterett har uttalt at 3 måneder er yttergrensen for hvor lenge man kan vente med å reklamere.

Selv om du reklamerer med det samme du oppdager mangelen, betyr heller ikke det at reklamasjonen er rettidig. Reklamasjonen må fremsettes innen en absolutt frist. Den absolutte fristen varierer mellom 2 og 5 år fra du overtok tingen eller når arbeidet ble ferdig.

For eksempel følger det av kjøpsloven at man ikke kan gjøre gjeldene mangel mot selgeren dersom ikke reklamasjonen fremsettes innen 2 år etter overtakelsen av tingen. Har du solgt en bil og mottar et reklamasjonskrav fra kjøper først etter 2 år og én dag fra overtakelsen, er reklamasjonen for sent fremsatt.

Hvordan avbryter du fristen?

 Dette er egentlig et spørsmål om hva reklamasjonen må inneholde. Det er ikke nok å uttrykke sterk misnøye med tingen du har kjøpt eller arbeidet som er blitt utført. En klage er ingen reklamasjon i lovens forstand. Loven krever at det gis en melding som angir hva slags mangel det gjelder og at man vil påberope seg mangelen.

Det gjelder ingen formkrav, men reklamasjonen bør alltid være skriftlig slik at man senere kan dokumentere at det faktisk er reklamert.

Hva skjer hvis du er for sent ute?

 Konsekvensen av manglende reklamasjon kan være katastrofal; ditt krav vil som hovedregel gå tapt. Du har ingen mulighet til å kreve prisavslag, retting, erstatning eller heve avtalen. På den annen side kan du som selger puste lettet ut hvis kjøper har sittet på gjerdet og ventet for lenge.

Unntak gjelder i de tilfellene selgeren eller entreprenøren har vært grovt uaktsom, uærlig eller handlet i strid med god tro. Var entreprenøren kjent med at arbeidet ikke var gjort ihht. kontrakt, kan han ikke påberope seg at reklamasjonen er for sent fremsatt. Begrunnelsen for dette er at det ikke kan komme som noen overraskelse at byggherren klager på arbeidet når entreprenøren visste at dette ikke holdt mål. Og har du kollidert lastebilen, reparert den og selger den uten å opplyse om skadehistorikken, er det en risiko for at du må betale.

Andre frister?

Et pengekrav vil før eller siden bli foreldet. Foreldelsesreglene innebærer at ditt krav på penger ikke lenger kan kreves oppfylt.

Den alminnelige foreldelsesfristen er på 3 år. Foreldelsesreglene har til hensikt å beskytte skyldneren mot at gamle, uoppgjorte fordringen blir gjort gjeldende. Har du et krav på penger, for eksempel manglende betaling fra en leietaker, må foreldelsesfristen avbrytes for at du skal få dom og tvangsgrunnlag for ditt pengekrav.

Foreldelsesfristen tar til å løpe fra den dagen misligholdet inntrer. For krav som oppstår ved mislighold av kontrakt vil denne fristen starte å fra overlevering eller ferdigstillelse.

Dersom en ting hadde en skjult mangel ved levering vil ditt krav på erstatning osv. som utgangspunkt være foreldet 3 år etter levering. Oppnår man ingen løsning må foreldelsesfristen avbrytes ved at man saksøker selgeren.