Transportkjøpers ansvar ved kjøp av transporttjenester

Har oppdragsgiver et straffeansvar for lovbrudd som er begått av en underleverandør?

Norges Lastebileierforbund har i forbindelse med Stortingsvalget 2021 arrangert en Transportturne, der de reiser rundt i Norge med en trailer, og har forskjellige seminarer og arrangementer. De gjennomfører blant annet et seminar for transportkjøpere, der Advokatfirma Vectio AS, holder et innlegg om transportkjøpers ansvar ved kjøp av transporttjenester. Vi mener at kjøpere av transporttjenester har et klart straffeansvar for manglende tilrettelegging av lovlig transport, og at dette i mye større grad kan forventes å bli fulgt opp av tilsynsmyndighetene heretter.


En oppdragsgiver har ved kjøp av transporttjenester, en plikt til å aktivt medvirke til at arbeidstidsbestemmelsene innen transport følges, jf. forskrift om arbeidstid § 3. I tillegg skal de sikre at transportplanen er lagt opp, slik at kjøre- og hviletidsbestemmelsen kan følges, jf. Rådsforordning 561/2006 art. 10 nr. 4. De har også en påseplikt etter allmenngjøringsloven. Vi mener at transportkjøpere slik de er nevnt i disse bestemmelsene, har en plikt til å dokumentere at de har medvirket, og at de har sikret at transportplanene er slik at kjøre- og hviletidsbestemmelsene lar seg overholde. Hvis ikke kan de risikere et selvstendig straffeansvar for dette. Flere bestillere av transport, har hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet, der det er etterspurt dokumentasjon på både påseplikten, medvirkningsplikten, og plikten til å sikre at transportplanene er i henhold til bestemmelsene, må dokumenteres. Manglende oppfyllelse av disse pliktene, kan føre til straff eller gebyr.

I tillegg til dette ansvaret, kan oppdragsgiver og transportkjøper også straffes i tilfeller der den utførende transportør, begår andre straffbare handlinger under utførelsen av transportoppdraget for oppdragsgiver, for eksempel ved brudd på arbeidstidsbestemmelsene og kjøre- og hviletidsbestemmelsene. De kan også straffes for andre lovbrudd, som for eksempel der transportbedriften ikke har allmenngjort lønn til sjåførene, eller at de bryter bestemmelsene i Yrkestransportlova (kabotasje). Dette følger av straffelovens generelle medvirkningsbestemmelse, og av straffelovens bestemmelser om foretaksstraff.

I Sverige, ble en speditør nylig dømt for å ha benyttet en utenlandsk transportør i strid med det som følger av gjeldende kabotasjeregelverk. Her hadde transportør utført mer enn 3 kabotasjeturer innenfor en periode på 7 dager etter at den internasjonale lasten ble losset i Sverige. Dette vil også kunne skje etter norsk lovgivning.


Her kan du se mer informasjon om NLFs transportturne:
Transportturné 2021 | Lastebil.no