Arbeidsrett


Reglene om korrekt saksbehandling i arbeidslivet er stadig viktigere,
og formelle feil får store konsekvenser både for arbeidsgiver og for arbeidstaker.

Våre advokater har lang og inngående erfaring med arbeidsrett. Vi bistått hovedsakelig  arbeidsgivere i håndtering av arbeidsgiverspørsmål, både som rådgivere for innføring og utarbeidelse av nye rutiner, utarbeidelse av ulike lønnssystemer. Vi har utstrakt kunnskap og erfaring med utarbeidelse av provisjonslønn, døgnbasert lønn, turpris mm.

Gjennom vårt arbeid som advokater for arbeidsgiver og nøringsorganisasjon, og som bidragsytere til lærebøker, og kursvirksomhet innen arbeidsrettslige emner, har vi tilegnet oss inngående kunnskap om rettsområdet generelt, og innen transportbransjen spesielt.


Arbeidstilsynets fokus på transportbransjen, har gitt oss grundig kjennskap til hva Arbeidstilsynet krever av rutiner i små og mellomstore bedrifter. Vi har også i dette arbeidet fått inngående kunnskap om hvilke rettigheter den enkelte arbeidstaker har, og kan representere disse med erstatningskrav og tilbakesøkningskrav.

Vi bistår i dag både arbeidsgivere og arbeidstakere, ved prosesser for domstolene, i forhandlinger, samt ved behov for rene rådgivingstjenester.

Individuell arbeidsrett

Vår erfaring er at det er lett å gjøre feil både ved inngåelse av et ansettelsesforhold, under prøvetid, og ikke minst ved avslutning av et arbeidsforhold. Valg av feil ansettelsesform, eller uklare formuleringer i en arbeidsavtale, samt mindre formelle feil i en oppsigelsesprosess, kan være nok til at arbeidstaker har krav på erstatning, og i tillegg kan ha rett til å beholde jobben. Vi bistår bedriften for å unngå at det gjøres feil, og evt. bidrar til at feil ikke får store økonomiske konsekvenser. Vi bistår også arbeidstakere som er utsatt for feil i ansettelse eller opphør av arbeidsforholdet, og sørger for at deres interesser blir ivaretatt på best mulig måte.

Noen eksempler på det vi jobber med:

• Opprettelse av arbeidsavtale, arbeidsreglement, arbeidsinstrukser
• Arbeidstidsbestemmelsene, herunder overtidsbestemmelser og krav på erstatning/etterbetaling
• Lønnssystemer, bonus og provisjon
• Avslutning av arbeidsforholdet, oppsigelse, avskjed og sluttavtaler/sluttpakker
• Nedbemanning, omorganisering og permitteringer
• Virksomhetsoverdragelse – planlegging og tvistesaker
• Inn-/utleie av arbeidskraft, midlertidige ansettelser og vikarer
• Alle andre rettslige spørsmål knyttet til et arbeidsforhold slik som ferieavvikling, feriepenger, permisjoner og pensjonsordninger

I tillegg bistår vi i spørsmål om internasjonale arbeidsforhold og lov om allmengjøring av tariffavtaler

Kollektiv arbeidsrett (tariff)

Vi har lang erfaring med kollektiv arbeidsrett, og tariffrettslige spørsmål, og bistår bedrifter i forbindelse med inngåelse, og opphør av tariffavtaler, tolkning av tariffavtaler, og Hovedavtalens bestemmelser. Vi bistår under lokale lønnsforhandlinger, og hjelper til med utarbeidelse av «særavtaler», lønnsavtaler, lønnssystemer og lignende, som utfyller tariffavtalens bestemmelser.

Vi har spesiell kunnskap om følgende tariffavtale:

  • Hovedavtalen NHO-LO
  • Godsavtalen
  • Godsbilavtalen
  • Miljøovernskomsten
  • Speditøroverenskomsten
  • Grosisstoverenskomsten
  • Maskinentrepenørøverenskomsten