Erstatningsrett


Når du har blitt utsatt for personskade har du ofte nok med å finne ut av de helsemessige konsekvensene etter ulykken.

Vi har lang erfaring i å bistå skadelidte som har blitt utsatt for yrkesskade, personskade, trafikkulykke, pasientskade, fritidsskade, skade som følge av straffbar handling (voldsoffererstatning) og vi har inngående kunnskap vedrørende vilkårene for om du har rett til erstatning og i beregningen av erstatningens størrelse. Vi benytter IT-verktøyet Compensatio for å beregne tap etter personskade.
Med denne kunnskapen ivaretar vi den enkeltes rettigheter i den løpende saksbehandlingen mot staten, forsikringsselskaper eller private og prosederer saken for domstolene hvis det er det som må til.


Tingskade

Dersom noen har skadet en gjenstand som tilhører deg eller gjenstanden er forsikret kan du ha krav på erstatning eller krav på at skaden repareres, men ikke alltid.

Vi har lang erfaring i å vedrørende om vilkårene for å kreve erstatning er oppfylt, samt vurdere hvor stor erstatningen skal være.Under tapsvurderingen arbeider vi tett med takstmenn for å få vurdert omfanget av skaden på bil, båt, hus, hytte, maskineri etc og eventuelt størrelsen på reparasjonskostnaden.

Vi bistår både bedrifter og personer med å håndtere egne erstatningskrav og erstatningskrav som blir rettet mot dem.

Profesjonsansvar

Vi råd gir i saker om profesjonsansvar og styreansvar, se mer om dette.