Transportrett

Reglene som gjelder ansvar for skade og forsinkelse på gods, har spesielle regler som avviker noe fra andre erstatningsregler. Det gjelder spesielle frister for reklamasjon og foreldelse, og ansvarsbegrensninger. Slike saker reguleres for norsk transport av lov om vegfraktavtaler.

For Internasjonal transport, er Norge bundet av reglenes om er inntatt i CMR- konvensjonen. I Norge har vi enkelte særregler for nasjonal transport, som er inn tatt sammen med reglene i CMR konvensjonen, i Lov om vegfraktavtaler. I enkelte tilfeller er det også avtalt at Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser. (NSAB 2000 og NSAB 2015) skal gjelde. Det er viktig å kjenne til de ulike reglene slik at man forsikrer seg om at man har tegnet de nødvendige forsikringer, og se regelverket i sammenheng slik at man ikke betaler mer i erstatning enn det som følger av reglene.I tillegg er det viktig å overholde de frister som gjelder for reklamasjon og forledelse. Spesielt komplisert kan dette bli når transporten har gått igjennom flere ledd, for eksempel ved kombinerte transporter der ulike transporttyper er involvert, eller der det er ulike transportører som har utført hver sin del av transportoppdraget.

Vectio bistår både forsikringsselskap, transportør og transportkjøper. Vi gir råd ved opprettelse eller inngåelsen av transportkontrakter, og bistår i tvistesaker når skade på gods har inntrådt eller transporten er forsinket, både under forhandlingene i forkant, og evt. for domstolene.