Kjøpsrett, avtale- og kontraktsrett


Et stort antall tidkrevende og kostbare prosesser mellom parter kan unngås dersom det på forhånd er skrevet en avtale.

Et grundig forarbeid bidrar til at konsekvensene blir minst mulige om tvist likevel oppstår. Vi bistår i tvistesaker knyttet til tolkning av inngåtte avtaler.


Bistanden kan typisk gjelde:

 • Rådgivning og forhandlingsbistand ved forhandlinger om kontraktsvilkår
 • Utforming av kontrakt
 • Kontraktsinngåelse
 • Oppfølging av løpende kontraktsforhold
 • Opphør av kontrakt

Eksempler på kontraktstyper er:

 • Kjøpskontrakter, for:
 • Bolig og fritidsbolig 
 • Fritidsbåt
 • Bil, lastebil og yrkesbil
 • påbyggerkontrakter
 • Avtaler etter Norsk standard, NS3420 og andre
 • Spedisjonsavtaler som NSAB2000, NSAB 2015
 • Transportavtaler – standardavtaler og individuelle avtaler, godstransport
 • Entreprisekontrakter og håndverkertjenestekontrakter 
 • Leasingavtaler, låneavtaler og leieavtaler

Vi har lang erfaring med tvistebehandling i og utenfor domstolene.

Entreprise

Vi gir juridisk bistand ved opprettelse, inngåelse, tolkning og avslutning av entreprisekontrakter. Herunder også ved anbud.

Det er ofte en fordel å engasjere advokat for bistand allerede ved innledningen av forhandlinger om entreprisekontrakter. Ved utarbeidelsen av entrepriseavtalen, eller før det inngås enighet om kontraktsvilkårene, vil det i mange tilfeller være nødvendig med advokatbistand. Ofte vil den annen part allerede ha søkt slik bistand, selv om det ikke fremstår slik utad.

I mange tilfeller vil det klart være en fordel å søke bistand fra advokat også i forbindelse med utarbeidelsen av et anbud.

Våre advokater bistår klienter ved tvisteløsning i entreprisesaker. Vi kan vise til bred erfaring med forhandlinger og prosedyre for rettsvesenet i tvister som har sitt opphav i entrepriseoppdrag og entreprisekontrakter. Dette betyr at vi kan bidra til å løse tvisten på et tidlig stadium dersom det er grunnlag for det. Dersom tvisten ikke lar seg løse ved forhandlinger vil vår prosedyreerfaring kunne gi et fortrinn i den videre domstolsbehandlingen.

Ved oppføring, rehabilitering og riving av bygg, eller utføring av alle typer anleggsvirksomhet, vil det gjennomgående være et stort behov for transporttjenester. I slike tilfeller kan våre advokater, i tillegg til å bistå i forbindelse med entreprisekontrakten, også bistå med juridiske tjenester knyttet til transporttjenestene.

Vi gir særskilt bistand ved opprettelse, inngåelse, tolkning, og forhandlinger av transportkontrakter knyttet til entreprise. Vi bistår også dersom det oppstår skade på gods (godsansvar) eller andre krav knyttet til utførelsen av transporten, herunder ved bruk av forsikring.

Vi bistår et stort antall av landets transportbedrifter og har en inngående kjennskap til det markedet disse opererer i. Våre advokater er en del av, og har tilgang til, et ledende kompetansemiljø innen avtaler knytte til transport, og de fleste rettsområder slike bedrifter ofte trenger bistand.