Priser og vilkår


Hos Advokatfirma Vectio får du den juridiske bistanden du trenger.

Vår veiledende timepris ligger i området kr 1 500 til kr 3 500 + mva. avhengig av sakens art og kompleksitet.

Dersom sakens art krever det kan vi unntaksvis kreve både høyere eller lavere timepris enn den veiledende

Vi beregner vårt honorar med utgangspunkt i medgått tid i den enkelte sak. I noen tilfeller vil likevel mer skjønnsmessige faktorer spille inn ved fastsettelsen av det endelige honoraret. Dette er i henhold til advokatforeningens salærveiledning. Faktorer som kan være bestemmende er sakstype, økonomisk omfang, tvistegjenstandens verdi, vanskelighetsgrad, betydning for klienten, klientens betalingsevne, kvaliteten på arbeidet og i tillegg sakens resultat.

Timesatsen for saken avtales ved inngåelsen av oppdraget. Utlegg i anledning saken kommer i tillegg. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken

FORSIKRINGSDEKNING
Mange forsikringsordninger vil ha en rettshjelpsdekning som i mange tilfeller vil dekke advokatutgifter helt eller delvis. For eksempel vil de fleste vanlige hjemforsikringer ha en slik rettshjelpsdekning.

STRAFFESAKER
Ved bistand under etterforskning og iretteføring i straffesaker må klienten vanligvis selv dekke utgiftene til advokat. I de tilfeller det er anledning til det vil vi i samråd med klient søke å få dekket omkostningene av det offentlig etter de regler som gjelder for dette. Dersom en straffesak ender med henleggelse, eller frifinnelse, kan den som har vært siktet eller tiltalt anmode retten om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

FRI RETTSHJELP, ELLER FRI SAKFØRSEL
For visse sakstyper vil det offentlige i noen tilfeller dekke utgiftene til advokat etter søknad. Veiledning om dette finnes enklest ved søk på rettshjelpsloven på lovdata.no.

GENERELT OM OPPDRAG
Vi anses ikke et oppdrag som akseptert før oppdragsbekreftelse er sendt ut. I de tilfeller vi krever forskudd må også dette ha blitt innbetalt. I saker hvor advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger. Vi har ikke ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.

FAGLIGE OG ETISKE RETNINGSLINJER
Vi er medlemmer i Advokatforeningen og utfører våre oppdrag i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk og de forsvareretiske regler.