Private rettsforhold


Som privatperson er man også fra tid til annen involvert i saker hvor det er lurt å la seg bistå av advokat. Dette kan være saker hvor andre privatpersoner er involvert eller det kan være en profesjonell part/aktør på andre siden, blant annet forsikringsselskap..

Kjøp og salg av bolig, oppføring av hus, fritidseiendom, naboforhold

Innenfor fast eiendom oppstår det av og til uenighet mellom kjøper og selger eller mellom naboer.

Bolig er en svært viktig del av ens liv. I den forbindelse er det viktig å få god hjelp om det skulle bli behov for juridisk bistand. Vi bistår selger, kjøper og utbyggere i forbindelse med slike prosesser.

For å sikre en god og forsvarlig bistand har vi knyttet til oss flere sakkyndige.


Motorvogn/ Kjøp og salg av bil, båt, campingvogn og bobil

En vanlig situasjon er at det oppstår problemer med en bil som man har solgt eller kjøpt. I slike saker er det viktig å få vurdert alle sider av saken, for eksempel reglene om reklamasjon, om det kan kreve utbedring eller om kjøpet skal heves.

Vi har flere samarbeidspartnere som har svært god kjennskap til bransjen. Å ha god teknisk bistand er viktig i slike saker.

Forsikrings- / Erstatningssaker

Innenfor forsikringsfeltet er det en rekke områder hvor man bør søke advokatbistand så tidlig som mulig.

Etter en bilulykke eller arbeidsulykke (yrkesskade) kan det oppstå spørsmål om skadeomfang, og om dette resulterer i redusert evne til å arbeide, bortfall av inntekt, varig men, mm.

Det kan også oppstå uenighet med forsikringsselskap om hvem som er ansvarlig for en skade og eventuelt hva som vil være riktig forsikringsoppgjør.

I en rekke tilfeller opplever man også at forsikringsselskapet avkorter et (les om avkortning i FAL) eller varsler regress (FAL) som innebærer at forsikringsselskaper krever tilbakebetalt et forsikringsoppgjør. Det er ofte tale om store summer, noe som i ytterste fall vil få store konsekvenser for privatøkonomien.

Kontakt med det offentlige – NAV – skattemyndighetene

Som privatperson er man store deler av livet i kontakt med det offentlige på en eller annen måte.

Overfor NAV vil det typisk være i forbindelse med innvilgelse av sykepenger, dagpenger, ufør eller andre ytelser. Både fordi regelverket kan være vanskelig å forstå og fordi NAV sine skjønnsmessige vurderinger kan få store konsekvenser, både personlig og økonomisk.

Etablering av samboerskap, ekteskap og opphør av samliv

Et annet område som er både følelsesmessig og økonomisk av stor betydning er ved etablering og avslutning av samliv. Fordi det ofte er følelser involvert, er det lett å ikke tenke på de rettslige konsekvensene av etableringen av samlivet. Det er først ved et eventuelt senere opphør av samlivet at dette gjerne blir aktualisert.

Har du spørsmål som gjelder etablering av samliv, for eksempel for å utarbeide samboerkontrakt eller ektepakt, eller det gjelder deling ved opphør, kan du kontakte oss. Vi bistår privatpersoner på alle trinn.