Selskapsrett


Vi har gjennom mange år gitt omfattende bistand til et stort antall små og mellomstore bedrifter, men også til større virksomheter. Denne bakgrunnen gir oss mulighet til å gi individuell bistand innen de fleste relevante selskaps-rettslige spørsmål.

Dette vil blant annet gjelde

  • Stiftelse og opprettelse av virksomhet, og valg av rett selskapsform
  • Fusjon og fisjon av selskaper
  • Vedtekter, selskapsavtaler og aksjonæravtaler
  • Styrearbeid
  • Rettslig og strategiske bistand knyttet til den løpende driften
  • Virksomhetsoverdragelse og andre arbeidsrettsrelaterte spørsmål
  • Oppløsning og avvikling av virksomheten

Vi bistår bedrifter med rådgivning under omorganisering og endring av selskapsstruktur, herunder med holdingsselskaper, driftsselskaper og eiendomsselskap. Vi gir råd om hvilket selskap som skal ha det formelle ansettelsesforholdet til de ansatte og hvilket selskap som skal inneha for eksempel løyver og tillatelser.

Vi gir også bistand ved inngåelse, tolkning og avslutning av samarbeidsavtaler, leverandøravtaler osv.

For mange er et enkeltpersonforetak eller andre former for ansvarlige selskap riktig selskapsform. Dette kan likevel endre seg over tid, for eksempel ved at man som eier får behov for sterkere vern mot ansvar bedriften kan pådra seg, for eksempel ved at virksomheten dreier seg mot tjenester som kan pådra selskapet større ansvar enn hva som tidligere var tilfelle. Det er i mulig å omdanne et ENK, ANS, eller DA til et AS uten at dette anses som realisasjon etter skatte- og selskapslovgivningen. Vi kan bistå med å undersøke om din bedrift fyller vilkårene for skattefri omdanning.

I mange tilfeller vil det være interessant, eller nødvendig, å foreta en gjennomgang for å bringe på det rene om bedriften har på plass de rutiner og den dokumentasjon som myndighetene krever for den virksomheten som utøves, herunder for ansatte. Våre advokater kan bistå ved en gjennomgang av den egen, eller andres bedrift for å avdekke eventuelle mangler, og foreslå tiltak for å rette slike opp.