Strafferett


Er du eller bedriften din satt under etterforskning, eller har politiet eller andre myndigheter ilagt bot eller gitt en annen reaksjon, vil vi kunne hjelpe deg. Vi har omfattende erfaring med straffesaker og myndighetsvedtak rettet mot bedrifter og enkeltpersoner.

Dersom vi kommer tidlig nok inn i saken kan vi bistå under etterforskningen for å klargjøre faktum og hvilke rettsregler som gjelder på det området mistanken gjelder. Ved å være tidlig inne i etterforskningen kan vi bidra til at det ikke tas ut tiltale i tilfeller der anklagene er basert sviktende eller feilaktig grunnlag. Vi mener dette er viktig fordi det ofte er slik at allerede det at politiet har tatt ut tiltale kan gjøre økonomisk skade, selv om saken senere legges vekk eller ender med frifinnelse.

Vi bistår foretak som er siktet for brudd på foretaksstraffebestemmelsene i straffeloven, eller andre straffebestemmelser i særlovgivningen. Vi har omfattende prosedyreerfaring i slike saker.


Kjøre- og hviletid

Myndigheten har økt kontrollen av kjøre- og hviletidsbestemmelsene og det utstedes høye bøter både mot foretak og sjåfører. For foretak varierer bøtene gjerne fra kr 30 000,- til over kr 1 000 000,-. Våre advokater har en bakgrunn som gjør at vi har spesielle kunnskaper for eksempel om rådsforordning 561/2006 og 3821/85. Vi oppnår gode resultater i domstolene både for bedrifter og enkeltpersoner innen dette området.

Veitrafikk – ulykker

Det tas ut tiltale både mot bedriften og den ansatte for brudd på veitrafikklovens regler. Vi har lang erfaring med slike saker og samarbeider med tekniske eksperter slik at vi får utarbeidet egne tekniske utredninger som ofte viser andre resultat enn det Statens vegvesen og politiet har kommet frem til.

I saker der politiet har beslaglagt førerkortet til en sjåfør, kan vi bistå og oppnår ofte at tingretten gir førerkortet tilbake.

Vi fører saker i hele landet.