Transport

Vi kjenner bransjen og vet hvor skoen trykker. God kunnskap om bransjen, gjør at vi ofte finner gode løsninger.

Gode og saklige argumenter bidrar til at konflikter ofte finner sin løsning uten at en behøver å bringe den inn for domstolene. Når gode argumenter ikke fører frem, må domstolene brukes til å avgjøre saken.

Skader på gods som skjer under transport, behandles etter spesielle regler. Disse følger av CMR konvensjonen og Lov om veifraktavtaler. Vi har lang erfaring med slike saker, og hjelper både transportører, speditører, avsender og mottaker i slike saker, både overfor forsikringsselskap og overfor motparter med godt resultat.

For å lovlig kunne utføre godstransport på vei, må man som hovedregel ha tillatelse/løyve. Reglene om dette følger av Yrkestransportlova. Det gjelder et eget regelverk for utføring av transportoppdrag i et annet land innen EU, enn der transportvirksomheten er hjemmehørende (internasjonal transport) . Dette er regulert i EU forordning Nr. 1072/2009 og kombinerte transporter (egen link til regelverket)

Brudd på reglene i yrkestransportlova og Rådsforordning 1072/2009, kan føre til høye bøter for både sjåfør, foretak, og oppdragsgiver.

Reglene om arbeidstid og kjøre- og hviletid, er basert på EU regler. Arbeidstidsreglene følger av Arbeidstidsdirektivet for mobile arbeidstakere og kjøre og hviletidsreglene følger av Rådsforordning 561/2006 og 3821/84. I Norge er det i tillegg spesielle regler for arbeidstid for sjåfører og andre som er omfattet av kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Disser er strengere enn de felleseuropeiske reglene, og gjelder for nasjonal transport. Reglene om arbeidstid, gjelder også for utenlandske foretak som utfører transportoppdrag med start og stopp i Norge (kabotasje) omfattet av Rådsforordning 1072/2009

Arbeidsgiver og transportforetaket har et eget ansvar for kontroll og tilrettelegging av både arbeidstid, og kjøre- og hviletid. Ved etablering og gjennomføring av gode rutiner, vil man kunne forebygge anmeldelse og forelegg/straffeforfølgning, og på denne måten unngå at det blir ilagt store bøter.

Vectio DA har lang erfaring med bedriftsintern rådgivning, og har bistått mange bedrifter med å gjennomgå og utarbeide interne retningslinjer og kontrollrutiner som ivaretar de krav som norske myndigheter stiller.