Transportrett


Reglene som gjelder ansvar for skade og forsinkelse på gods, har spesielle regler som avviker noe fra andre erstatningsregler.
Det gjelder spesielle frister for reklamasjon og foreldelse, og ansvarsbegrensninger. Slike saker reguleres for norsk transport av lov om vegfraktavtaler.

Skader på gods som skjer under transport, behandles etter spesielle regler. Disse følger av CMR konvensjonen og Lov om veifraktavtaler. Vi har lang erfaring med slike saker, og hjelper både transportører, speditører, avsender og mottaker i slike saker, både overfor forsikringsselskap og overfor motparter med godt resultat.

For å lovlig kunne utføre godstransport på vei, må man som hovedregel ha tillatelse/løyve. Reglene om dette følger av Yrkestransportlova. Det gjelder et eget regelverk for utføring av transportoppdrag i et annet land innen EU, enn der transportvirksomheten er hjemmehørende (internasjonal transport) . Dette er regulert i EU forordning Nr. 1072/2009 og kombinerte transporter (egen link til regelverket)


Brudd på reglene i yrkestransportlova og Rådsforordning 1072/2009, kan føre til høye bøter for både sjåfør, foretak, og oppdragsgiver.

Reglene om arbeidstid og kjøre- og hviletid, er basert på EU regler. Arbeidstidsreglene følger av Arbeidstidsdirektivet for mobile arbeidstakere og kjøre og hviletidsreglene følger av Rådsforordning 561/2006 og 3821/84. I Norge er det i tillegg spesielle regler for arbeidstid for sjåfører og andre som er omfattet av kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Disser er strengere enn de felleseuropeiske reglene, og gjelder for nasjonal transport. Reglene om arbeidstid, gjelder også for utenlandske foretak som utfører transportoppdrag med start og stopp i Norge (kabotasje) omfattet av Rådsforordning 1072/2009

Arbeidsgiver og transportforetaket har et eget ansvar for kontroll og tilrettelegging av både arbeidstid, og kjøre- og hviletid. Ved etablering og gjennomføring av gode rutiner, vil man kunne forebygge anmeldelse og forelegg/straffeforfølgning, og på denne måten unngå at det blir ilagt store bøter.

Vectio DA har lang erfaring med bedriftsintern rådgivning, og har bistått mange bedrifter med å gjennomgå og utarbeide interne retningslinjer og kontrollrutiner som ivaretar de krav som norske myndigheter stiller.

For Internasjonal transport, er Norge bundet av reglenes om er inntatt i CMR- konvensjonen. I Norge har vi enkelte særregler for nasjonal transport, som er inn tatt sammen med reglene i CMR konvensjonen, i Lov om vegfraktavtaler. I enkelte tilfeller er det også avtalt at Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser. (NSAB 2000 og NSAB 2015) skal gjelde. Det er viktig å kjenne til de ulike reglene slik at man forsikrer seg om at man har tegnet de nødvendige forsikringer, og se regelverket i sammenheng slik at man ikke betaler mer i erstatning enn det som følger av reglene.I tillegg er det viktig å overholde de frister som gjelder for reklamasjon og forledelse. Spesielt komplisert kan dette bli når transporten har gått igjennom flere ledd, for eksempel ved kombinerte transporter der ulike transporttyper er involvert, eller der det er ulike transportører som har utført hver sin del av transportoppdraget.

Vectio bistår både forsikringsselskap, transportør og transportkjøper. Vi gir råd ved opprettelse eller inngåelsen av transportkontrakter, og bistår i tvistesaker når skade på gods har inntrådt eller transporten er forsinket, både under forhandlingene i forkant, og evt. for domstolene.